Közösségi szolgálat iskolánkon belül

Iskolán belüli közösségi szolgálat

Az iskolai közösségi szolgálat kötelező ideje az érettségi megkezdéséig 50 óra.

A közösségi szolgálat végezhető részben az iskolán belül, illetve külső partnereknél. Az
iskola külső partner szervezeteiről minden tanévben a honlapon tájékozódhatnak, illetve az
osztályfőnökök adnak tájékoztatást.

Csak tanórán kívüli tevékenység számolható el közösségi szolgálatként.

I. Nem elszámolható tevékenységek:
- Tanórán belül megvalósuló tevékenység, felkészülés
- Iskola és osztályterem díszítése
- Évnyitón és évzárón való szereplés
- VPG-s napok
 -Szalagavatóhoz kapcsolódó tevékenységek a végzős évfolyamon

II. Elszámolható tevékenységek:
- Korrepetálás (rendszeres, vagy alkalomszerű): osztálytárs, évfolyamtárs, alsóbb évfolyamos
korrepetálása
- Ünnepségek:
o Tanármikulás
o Szalagavató: konferálás, felvezetés. kosártartás, táncos fellépők, palotás,
keringő kisegítők (nem végzős diákok)
- „Hostess” feladatok:
o Nyílt nap
o Beiratkozás
o Szóbeli felvételi
o Szülők és Nevelők Bálja
- Könyvtári tevékenység
- DÖK:
o Sportéjszaka szervezése
o Gólyakirándulás
o Gólyatábor

Jogszabályi háttér
133. § 7)222 A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése
tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon
kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.
(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő
értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható
be a teljesítésbe.
(5)221 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán
belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt
órás záró foglalkozást tart. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet)